PRAGMATIZMUS

PRODUKTIVNOST

PROSPERITA

AKTUALITY

Oficiální název státu

 • Ukrajina (od 24. 8. 1991)

Rozloha

 • 603,7 tis. km2

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Cca 46,3 mil.
 • Hustota na km2: 78
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 61,4%

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Za posledních 10 let je registrováno přirozené i migrační snižování počtu obyvatelstva. Úbytek obyvatelstva od sčítaní obyvatel z prosince 2001 do července 2005 představuje cca 1,3 mil. osob. Během 1. pololetí roku 2007 ubylo cca 180 tis. osob anebo 6,6 osob na 1000 obyvatel. Z celkového počtu obyvatelstva žije 68% ve městech.

Národnostní složení

 • Ukrajinci – 77,8 %
 • Rusové – 17,3 %
 • Bělorusové – 0,6 %
 • Moldavané – 0,5 %
 • Bulhaři – 0, 4%
 • Poláci – 0,3%
 • Maďaři – 0,3%

Podle oficiálních statistických údajů žije na Ukrajině cca 8 tisíc etnických Čechů. Celkem zde žije více než 130 národností.

Náboženské složení

Převládá pravoslavné (podřízenost Kyjevskému, resp. Moskevskému patriarchátu, též autokefální), v západních oblastech řeckokatolické a římskokatolické, z protestantských nejvýraznější baptismus, v jižní oblasti, zejména na Krymu, muslimské.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Státním jazykem je ukrajinština, na základě rozhodnutí některých místních orgánů je v úředním styku používána rovněž ruština (především ve východních oblastech – Luhanské, Doněcké, Charkovské oblasti a na Krymu).

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Systém administrativně teritoriálního uspořádání Ukrajiny tvoří:

Autonomní republika Krym a 24 oblastí (Vinnycká, Volyňská, Dněpropetrovská, Doněcká, Žytomyrská, Zakarpatská, Záporožská, Ivano-Frankovská, Kyjevská, Kirovohradská, Luhanská, Lvovská, Nikolajevská, Oděská, Poltavská, Rovenská, Sumská, Ternopolská, Charkovská, Chersonská, Chmelnycká, Čerkaská, Černovecká, Černigovská), města Kyjev a Sevastopol, která mají speciální statut.

Hlavní město:

 • Kyjev (2,67 milionu obyvatel)

Další velká města:

 • Charkov (1,47 mil.)
 • Dněpropetrovsk (1,1 mil.)
 • Doněck (1, 1 mil.)
 • Oděsa (1,1 mil.)

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotka hryvna (zkratka UAH) byla zavedena při měnové reformě v roce 1996. Dělí se na 100 kopějek. Emitovány jsou bankovky v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 UAH a mince v hodnotách 1 UAH a 1, 2, 5, 10, 25, 50 kopějek. Aktualní kurz podle NBU k 12.10.2007: 1 USD = 5.03 UAH, 1 EUR = 7.17 UAH, 1CZK = 0.26 UAH

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. leden Nový rok
 • 8. březen Mezinárodní den žen
 • 1. květen Svátek práce
 • 9. květen Den vítězství
 • 28. červen Den ústavy Ukrajiny
 • 24. srpen Den nezávislosti Ukrajiny

Obvyklá pracovní doba od 9,00 do 18,00 hodin s hodinovou přestávkou na oběd, zpravidla mezi 13,00 až 14,00 hod.

Obvyklá prodejní doba od 9,00 do 19,00 resp. do 20,00 hodin u větších obchodů.

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Místní zvyklosti se stále více přibližují běžným evropským standardům, zvláště u mladších generací. U ostatních mohou přežívat některé návyky z minulých dob, takže je nutné počítat s tím, že pozitivní mezilidský vztah může být důležitější než psané slovo, a také s určitou mírou nespolehlivosti – např. i pokud jde o dochvilnost – někdy i se snahou zneužít partnera.

Pokud jde o jazyk, ovládají někteří příslušníci mladší a střední generace angličtinu, a to někdy na velmi dobré úrovni. Obecně ovšem – a zvlášť mimo centra – je nezbytná alespoň ruština. Ideální je znalost ukrajinštiny, zejména v západní části země. Mluvíme-li zde rusky, je dobré se omluvit s poukazem na to, že ukrajinštinu neovládáme – hostitelé pak zpravidla bez problémů přejdou na ruštinu.

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi Českou republikou a Ukrajinou není uzavřena žádná smlouva v oblasti zdravotního zabezpečení a z tohoto důvodu je občanům ČR na Ukrajině poskytována zdravotní péče za úplatu. Je nutné zdůraznit, že naprostá většina místních lékařských či nemocničních zařízení nedosahuje takové kvality služeb, na které je občan ČR zvyklý a mimo velké aglomerace může být úroveň lékařské péče katastrofální. Jedná se prakticky o všechna státní zdravotnická zařízení. Soukromý sektor v této oblasti je prezentován zejména stomatologickými ordinacemi, z nichž některé svými službami již odpovídají evropským standardům. Těmto standardům však odpovídají i ceny.

Všeobecně se občanům ČR před cestou na Ukrajinu doporučuje pojistit. Celá řada českých i zahraničních pojišťoven má své partnery či asistenční služby i na Ukrajině a ty jsou schopny v případě jakéhokoli úrazu či jiné příčiny k vyhledání zdravotnické péče schopny zabezpečit pomoc na odpovídající úrovni nebo zabezpečit převoz pacienta do ČR nebo jiného členského státu EU.

Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Dne 21.12.2007 se Česká republika stala oficiálně členskou zemí Schengenské dohody a od uvedeného termínu začaly české konzulární úřady přijímat žádosti o udělení schengenských víz.
Od 1.1.2008 vstoupila v platnost Dohoda mezi EU a Ukrajinou o ulehčení vízového procesu. Ta mimo jiné zakotvuje nadále bezvízový styk s Ukrajinou pro občany EU k pobytu do 90 dnů, jehož účelem není sjednocení rodiny, studium, zaměstnání včetně pracovníků diplomatických misí. Dále stanovuje kategorie občanů Ukrajiny, kterým je k cestám do 90 dnů na území EU uděleno vízum bezplatně. Občané Ukrajiny, kteří jsou držiteli diplomatických pasů nemusí být na základě této dohody vybaveni k cestám na území EU schengenským vízem. Schengenská víza pro občany Ukrajiny (s výjimkou kategorií občanů, kterým jsou víza udělována bezplatně) jsou zpoplatňována částkou 35 Euro.

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Stejně jako v ostatních státech bývalého SSSR, i na území Ukrajiny doposud přetrvávají některé jevy, se kterými se občané České republiky při svých zahraničních cestách setkávají jen zřídka. Mimo faktu, že Ukrajina patří k zemím s velmi vysokou mírou korupce, se zejména jedná o vysokou míru kriminality, která je zapříčiněna především neuspokojivou ekonomickou situací v zemi. Velmi častými oběťmi násilných činů se stávají především cizinci, u nichž útočníci předpokládají držení větší sumy peněz. Všeobecně se doporučuje nedávat místnímu obyvatelstvu najevo, že dotyčná osoba je cizinec, neprezentovat na veřejnosti (čerpací stanice, obchodní domy či uliční obchody atd.) větší sumu peněz v peněženkách. Zároveň se nedoporučuje pohyb ve večerních a nočních hodinách zejména v okrajových částech měst. Při cestování soukromým automobilem zastavovat či odstavovat automobil pokud možno pouze na chráněných místech (hlídaná parkoviště, stanoviště dopravní policie), nenechávat uvnitř vozidla žádné osobní dokumenty či cenné věci, vozidla řádně zamykat.

V případě vynuceného kontaktování místních policistů je třeba z jejich strany očekávat jen malý zájem o řešení situace či poskytnutí pomoci. Ochota nedostatečně placených příslušníků policejního sboru je v mnoha případech podmíněna či přímo vynucena „finančním příspěvkem“ od ohlašovatele. Stejná situace nastává i při styku s ostatními příslušníky orgánů státní moci, zejména s celníky nebo pohraničníky.

I přes některá negativa se ráz Ukrajiny postupně mění a především díky, byť pomalejšímu, postupu demokratických změn či přechodu k tržnímu hospodářství, se začínají na Ukrajině uplatňovat i základní evropské standardy. Projevují se zejména v oblasti zbožového trhu a zásobování. V obchodech jsou běžně k dostání balené potraviny či nápoje, na tržnicích se zvýšila úroveň hygieny a kontroly nabízeného zboží. Přesto se v souvislosti s černobylskou havárií nedoporučuje konzumovat potraviny či nápoje nabízené pouličními prodavači.S velkou pravděpodobností se jedná o zboží vyprodukované v bezprostřední blízkosti černobylské elektrárny.

Zejména ve větších městech jsou zřízeny funkční sítě směnáren, kde je možno bez problémů směnit nejběžnější druhy valut (zejména USD, EURO, GBP). V této souvislosti je třeba mít na paměti, že veškerý vývoz valuty z území Ukrajiny musí být řádně celně deklarován a při sumách v ekvivalentu nad 3 000 USD i prokazován způsob nabytí valuty. Řádně nedoložené sumy valut při vývozu nebo dovozu mohou podléhat konfiskaci s následným postihem v souladu s trestním řádem Ukrajiny.

zdroj: ministerstvo zahraničních věcí České Republiky